2007 SGK PROTOKOLÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR
1.1.Taraflar:Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğidir.
1.2. Konu ve dayanak:
1.2.1. Konu:
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler için temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak eczanelerle yapılacak sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
1.2.2. Dayanak:
Bu protokol; 506 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi (Değişik: 7/2/1972-1517/1 Md.), 1479 sayılı Kanunun Ek-11 inci maddesinin son fıkrası, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesi, 5502 sayılı Kanun, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39-j maddesi hükümleri gereğince düzenlenmiştir.
1.3.Tanımlar
Bu protokolde geçen;
1.3.1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
1.3.2. Kurum taşra teşkilatı: Kurumla sözleşmeli eczanenin reçetelerini teslim ettiği ve Kurum tarafından web sayfasında duyurulan birimi,
1.3.3. TEB: 6643 sayılı Kanunla kurulan Türk Eczacıları Birliğini,
1.3.4. Eczacı: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde tarif edilen eczane sahibi ve/veya mesul müdürü,
1.3.5. Hasta: Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişileri,
1.3.6. Reçete Sahibi: Bu protokol gereğince adına ilaç reçetesi düzenlenen ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişileri,
1.3.7. SUT: Protokolün geçerli olduğu dönemde Kurum tarafından uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,
1.3.8. Fatura dönemi: Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, eczane tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında verilen hizmetleri kapsayan dönemi,
1.3.9. Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan fatura inceleme birimlerinin oluşumu, fatura örnekleme, inceleme ve ödeme usul ve esaslarına ilişkin ?Fatura Bedellerinin Ödenmesi? konulu Genelgeyi,

ifade eder.
2. PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER
SUT?un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerdir.
3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
3.1. Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, 5258 sayılı Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler tarafından (kurum hekimi, işyeri hekimi vb.) düzenlenen reçeteler ile sözleşmeli/protokollü sağlık kurumlarınca/kuruluşlarınca hastalara düzenlenen reçeteler, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol çerçevesinde ve SUT hükümleri doğrultusunda karşılanır.
Ancak SUT hükümlerine göre, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri ve bu tedavilere ait ilaç bedelleri hasta tarafından ödendikten sonra Kurumdan talep edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilaçlara ait bedeller eczane tarafından Kuruma fatura edilmeyecektir.
3.2. Reçete muhteviyatı ilaç bedellerinin eczaneye ödenebilmesi için; reçetelerin aşağıdaki özelliklerde olması ve aşağıda belirtilen belgelerin reçete ekinde bulunması şarttır.
3.2.1. İlaçların, Kurumca verilen sağlık karnelerinde bulunan otokopili reçetelere yazılması zorunludur. Ancak sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçeteleri de kabul edilecektir.
3.2.2. Reçetelerde SUT?un (12.1.1) numaralı maddesinde belirtilen bilgilerin (hastanın adı ve soyadı, sağlık kurum ve kuruluşun adı, protokol numarası, reçetenin düzenlendiği tarih, teşhis, doktor bilgileri vb.) yer alması zorunludur.
3.2.3. Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve ?.... kalem .... kutu ilacı aldım? ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi ve birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.
3.2.4. Reçetelerin arka yüzüne ve (varsa) karnede kalan nüshalarına eczane kaşesi basılacak, reçetelerin arka yüzü eczacı tarafından imzalanacaktır.
3.2.5. Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için düzenlenen reçetelerin arkasına sağlık karne numarası yazılacaktır.
3.2.6. Verilen ilaçların tamamına ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir.
3.2.7. Fiyat kupürü ve barkodu bulunmayan ilaçların bedeli ödenmez. Dış ambalajı madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir.
Majistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait kupürler ve barkodlar da reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir. Gerek duyulması halinde Kurumca bu tip ilaçların fiyatları hakkında Sağlık Bakanlığından bilgi istenecektir.
3.2.8. Reçetelerde, yazılan ilacın miktarı bir birimden (kutu, şişe vb.) fazla ise hekim tarafından miktarın ayrıca yazı ile de belirtilmesi gerekmektedir.
3.2.9. Provizyon sistemine reçete kaydı yapıldıktan sonra sistemden alınan çıktı reçeteye eklenecektir.
3.2.10. Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, sigorta il/sigorta müdürlüklerince düzenlenmiş ?Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi?nin fotokopisi ve bu sigortalılara ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı reçeteye eklenecek olup ayrıca adlarına düzenlenen reçetelere sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı yazılacaktır. Söz konusu reçetelerin Kuruma ibrazında protokol eki Ek-3?de bulunan form doldurulacaktır.
Geçirdikleri iş kazası nedeniyle 90 gün prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan 506 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılar için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, işveren tarafından düzenlenmiş ve iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı reçeteye eklenecektir.
3.2.11. Endikasyon uyumuna bakılacak durumlar;
-SUT?da ödeme koşulu endikasyona bağlı olan ilaçların (SUT?un (12.7.1)- (12.7.30) numaralı maddelerde belirtilen ilaçların),
-SUT?un (12.2) numaralı maddesinin, ?ilaç kullanım raporu aranmaksızın? başlığı altındaki (a) ve (b) bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçların,
-EK-2/A, EK-2/B ve EK-2/C Listesinde ödeme koşulu olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçların,
-İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçların (EK-2/E Listesinde belirtilen ilaçlar hariç),
endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir.
3.2.12. SUT?un (12.3) numaralı maddesinin beşinci paragrafı doğrultusunda temin edilen ilaçlar için, reçete bilgilerinin (reçetenin tarihi, protokol no, ilaç adı, dozu ve kullanım miktarı) yer aldığı raporun ön ve arka yüz fotokopisi, reçetenin bilgisayar çıktısına eklenecektir. Bu rapor, bu protokolün uygulanmasında reçete hükmünde olup reçete ve reçete karşılanmasıyla ilgili tüm hükümlere tabidir.
3.2.13. SUT?un (12.3) numaralı maddesinin beşinci paragrafı doğrultusunda temin edilen ilaçlar dışında kullanımı rapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ise ilgili raporun, reçeteyi düzenleyen hekim veya sağlık kurumu/kuruluşu veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından ?ASLI GİBİDİR? onayı yapılmış bir örneği reçeteye eklenecektir.
3.2.14. Reçetede ilacın ticari adı belirtilmeyip sadece kimyasal adı (etken madde adı) belirtilmiş ise eczacılar tarafından o etken maddeyi içeren piyasada bedeli en düşük olan ilaç verilecektir. Pahalı olan ilacın verilmesi halinde en düşük bedel üzerinden ödeme yapılır. Ancak provizyon sisteminde eşdeğer ilaç uygulaması bandında yer alan ilaçlardan herhangi birisinin verilmesi halinde verilen ilacın bedeli ödenecektir.
3.2.15. Reçetede yazılı ilacın SUT eki ?Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi? nde (EK-2/D) eşdeğer ürün grubu sütununda yer almaması halinde, hekim tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine farmasötik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine ?........................ ilacı yerine ....................... ilacını veriyorum, farmasötik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum.? ibaresinin yazılarak veya bu ibareyi içeren kaşenin basılarak imzalanması şarttır.
3.2.16. Bu protokolün (3.6) numaralı maddesinde belirtilen reçetelerde, ilgili bölge eczacı odası onayı olacaktır.
3.2.17. Reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda teşhis reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir.
3.3. Reçete iadesi:
3.3.1. (3.2.2), (3.2.3), (3.2.4) (3.2.5), (3.2.8), (3.2.9), (3.2.10), (3.2.11), (3.2.12), (3.2.13), (3.2.15), (3.2.16) ve (3.2.17) numaralı maddelerde belirtilen bilgilerin ve/veya belgelerin eksikliğinde, bu eksiklikler giderilmek üzere ilgili reçeteler eczaneye iade edilir.
3.3.2. İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzenlemelerde, reçeteyi yazan doktor yoksa sorumlu hekim kaşe ve onayı veya başhekim kaşe ve onayı kabul edilir.
3.3.3. SUT ve eki listeler gereği reçete üzerinde belirtilmesi gereken ilaca ait özel şartları belirten değerlerin veya reçete eki belgelerin (rapor vb.) eksikliği durumunda reçete eksikliğin giderilmesi için iade edilir.
3.3.4. Eczacı tarafından aşağıda belirtilen indirim oranları uygulanacaktır.
01.07.2007 tarihinden itibaren eczacı indirimi, 2006 yılı satış hâsılatı (KDV hariç);
240.000 YTL?ye kadar olan eczaneler tarafından %3,
240.000 YTL ile 480.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %3,5,
480.001 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %4,
600.001 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %4,5,
2006 yılı satış hasılatı olmayan yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı uygulanır.
SUT?un (14.1) numaralı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi yapıldıktan sonra bu maddede belirtilen indirim oranları dikkate alınarak hesaplanan reçete tutarlarından, ilaç katılım payı düşüldükten sonra bulunan tutarlar üzerinden, eczane otomasyon sisteminden alınan listeler (üç nüsha olarak) ve reçete arkası dökümüne ait bilgisayar çıktısı ile birlikte reçeteler Kuruma fatura edilir.
3.4. SUT hükümlerine göre eczane tarafından, kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilen poliklinik muayene katılım payları, eczanenin alacağından mahsup edilir ve kalan tutar eczaneye ödenir.
3.5. Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede yer alan tüm ilaçların bir eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi zorunludur.
3.6. Aşağıda sıralanan reçeteler, TEB ile Kurum tarafından belirlenecek esaslar dahilinde bölge eczacı odalarının koordinasyonluğunda karşılanacak ve ilgili bölge eczacı odasınca onaylanacaktır.
a) Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b) İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c) Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d) Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e) Eczacı odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri.
Bölge eczacı odalarının web sayfalarında, yukarıda belirtilen reçetelerin dağıtımına ait istatistiki bilgiler eczane bazında aylık olarak yayınlanır. İstatistiklerin yayınlanması ile ilgili takip ve gerekli işlemler TEB tarafından yürütülür.
3.7. Bu protokol çerçevesinde eczanelerden temin edilen reçete muhteviyatı ilaçlar için eşdeğer ilaç uygulamasında, SUT?da belirtilen hükümler geçerlidir.
Hekim tarafından reçeteye yazılan (SUT eki EK-2/D Listesinde eşdeğer grubu sütununda yer alan) ilaçlar için eşdeğer ilaç uygulamasında;
? Reçetede yazılı ilaç, SUT?da belirlenen yüzdelik dilim içinde ise kendisi veya ucuz olanı verilir ve verilen ilaç üzerinden ödeme yapılır.
? SUT?da belirlenen yüzdelik dilim içinde ancak reçetede yazılı ilaçtan daha pahalı olanının verilmesi durumunda reçetede yazılı ilaç bedeli üzerinden ödeme yapılır.
? Reçetede yazılı ilaç SUT?da belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise, belirlenen yüzdelik dilimin içinde ilaç verilmesi durumunda verilen ilacın bedeli esas alınarak ödeme yapılır.
? Reçetede yazılı ilaç SUT?da belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise ve eczane tarafından da bu ilaç veya yüzdelik dilimin üzerinde başka bir ilaç verilmiş ise en ucuz ilaç bedeli üzerine SUT?da belirlenen yüzdelik tutarın eklenmesi ile bulunacak bedel üzerinden ödeme yapılır.
3.8 Reçete sahibinin/ilacı alan kişinin, eşdeğer ilaç uygulamasında SUT?da belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde olan ve hekim tarafından reçeteye yazılan ilacı, eczane tarafından reçetede yazılı ilaç yerine eşdeğer ilaç alınabileceği hususunda bilgilendirilmesine rağmen kendi isteği doğrultusunda almak istemesi halinde, eczane tarafından reçete arkasına ?Kurumca bedeli karşılanan eşdeğer ilaç yerine reçetede yazılı ilacı kendi rızam ile fiyat farkı ödeyerek aldım. Fark bedelini Kurumdan geri talep etmeyeceğim.? ifadesinin yazdırılarak reçete sahibince imzalanması veya bu ifadenin yer aldığı kaşenin basılarak ilacı alan kişi tarafından adı, soyadı yazılarak imzalanması kaydıyla fark alınarak reçetede yazılı ilacın verilmesi mümkündür. İlaç katkı payı, en ucuz ilaç bedeli üzerine SUT?ta belirlenen yüzdelik tutarın eklenmesi ile bulunan bedel üzerinden alınır.
3.9. Reçetede yer alan ampul adedi kadar ve ml.sine uygun ?plastik tek kullanımlık enjektör? bedeli ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar ml.sine uygun tek kullanımlık enjektör verilir.
Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Yatan hasta için enjektör bedeli ödenmez. İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte reçete edildiğinde ödenir. Şeker ölçüm çubuklarının bedelleri, SUT?un (20.3.7) numaralı maddesinde belirtilen hastalıklarda ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde, Kurum kayıt sistemindeki fiyatlar esas alınarak ödenir.
Şeker ölçüm çubuklarına ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur. Eczane tarafından şeker ölçüm çubuklarında oluşacak fiyat farkı hastadan tahsil edilir.
Yatan hasta için insülin iğne ucu ve şeker ölçüm çubukları bedeli ödenmez.
3.10. Bu protokol gereği iade edilmeyen, iade edildiği halde düzeltilmeyen reçetelerin SUT?da belirtilen reçete düzenleme ve ilaç yazılım esaslarına uymadığı tespit edildiğinde reçete/ilaç bedelleri ödenmez. Ayakta ve yatarak tedavilerde, SUT?da öngörülen tedavi sürelerine uygun olmayan miktarda ilaç içeren reçetelerin verilmesi halinde, SUT?da belirtilen tedavi süresine karşılık gelen miktarın bedeli ödenir. Bedeli ödenmeyen ilaçlara ait kupürler iptal edilir ve eczaneye iade edilmez.
3.11. Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj miktarı (20 tablet, 100 ml gibi) hekim tarafından belirtilmemiş ise eczacı tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalajı verecektir. Büyük ambalajlı olanların verilmesi halinde küçük ambalaj bedeli üzerinden ödeme yapılacaktır.
3.12. Reçete ekinde yer alan ancak fatura edilmeyen ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramları iptal edilir ve iade edilmez.
3.13. Reçeteler, düzenlendiği il dışındaki diğer illerden de karşılanabilir.
4. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI
4.1. Faturaların düzenlenmesi
Sözleşmeli eczanelerce, protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde; her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde sonlandırılır ve faturalandırılır.
Eczaneler faturalarını, Kurumca bu konuda yeni bir düzenleme yapılana kadar;
a) Kuruma devredilen Bağ-Kur kapsamındaki kişiler için,
b) Kuruma devredilen SSK kapsamındaki kişiler için,
c) Kuruma devredilen Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler için,
olmak üzere üç ayrı grupta ve
i. Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteleri (ülke bazında ayrı olmak üzere),
ii. İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka reçeteleri,
iii. Yatan hasta reçeteleri ve ilaç kullanım raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçeteler ve/veya evraklar,
iv. Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçeteler,
v. Yukarıdaki grupların dışında kalan reçeteler,
olmak üzere ayrı ayrı üçer nüshalı (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir) alt gruplar halinde hazırlayacaklardır.
4.2. Faturaların teslimi
4.2.1. Düzenlenen faturalar, düzenlendiği tarihi takip eden ayın ilk 15 günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15 günü içerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 inci günü olarak kabul edilir. Ancak, her ayın 1 ila 15 i arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günü içinde, 16 ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.
4.2.2. Zamanında teslim edilmeyen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar.
4.2.3. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir.
4.3. Fatura inceleme ve ödeme
4.3.1. Kuruma teslim edilen faturalar teslim edildiği ayın 15 inci gününden itibaren 45 gün içinde ?Ödeme Genelgesi? ne göre örnekleme yöntemiyle incelenerek ödenir.
Ayın 1 inci ve 15 inci günleri arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen kan ürünü ve hemofili reçetelerinin fatura bedelleri bir sonraki ayın ilk 3 iş günü, ayın 16 ncı ve ay sonu arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen reçetelerin fatura bedelleri ise bir sonraki ayın 12 inci ve 15 inci günleri arasında Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre incelenerek ödenir.
Kuruma teslim edilen örnekleme yöntemi ile incelenecek fatura eki reçeteler, reçete kontrol aşamasında herhangi bir kritere bağlı olmadan ve manuel müdahale olmaksızın provizyon sistemince sadece bir sefer basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilerek çıktı alınır. Örnekleme yöntemi ile seçilen bu reçeteler eczacı tarafından sistemden görülür.
4.3.2. Kurumca iade edilen reçeteler eczaneler tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Örnekleme yöntemini kabul eden eczaneler için, ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarak faturaya yansıtılır.
4.3.3. Kurum inceleme sonucunda tespit ettiği hata oranını, hata tutarını ve hatalı bulunan hususları eczaneye, e-posta veya diğer elektronik sistem yoluyla bildirecektir.
4.3.4. Kurumca protokolün (4.3.1) numaralı maddesinde belirtilen süreler içinde kontrollerin tamamlanmaması halinde tamamlanmamış fatura için fatura bedelinin tamamı avans olarak ödenir.
4.3.5. Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının %5?in üzerinde olması ve eczacı tarafından reçetelerinin tamamının kontrol edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılan eczacıya, fatura tutarı için daha önce avans ödemesi yapılmamış ise, fatura tutarının % 50?si oranında avans ödemesi yapılır. Bir sonraki ödeme dönemine kadar reçetelerin tamamı incelenerek tespit edilen ödenecek tutardan, avans olarak ödenen tutar düşülerek ödenir.
4.3.6. Eczacı tarafından, itiraz inceleme komisyonuna başvurulması halinde, Kurum tarafından örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda belirlenen fatura tutarı için daha önce avans ödemesi yapılmamış ise, fatura tutarının % 50?si oranında avans ödemesi yapılır. Bir sonraki ödeme döneminde, itiraz inceleme komisyonunun kararı sonucu tespit edilen ödenecek tutardan avans olarak ödenen tutar düşülerek ödenir.
4.3.7. Protokolün (6.3) numaralı maddesindeki fiillerin tespit edildiği reçetede fiili ilgilendiren reçete veya ilaç bedelleri ödenmez. Kurumca yapılan yersiz ödemeler varsa, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının yersiz ödeme tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde, genel hükümlere göre tahsil edilir.
4.3.8. Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ile doğabilecek diğer fer?ilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.
5.CEZAİ ŞART TAHSİLİ
5.1. Protokolün (6.3) numaralı maddesinde (6.3.22) ve (6.3.23) numaralı maddeler hariç olmak üzere belirtilen fiiller için Kurumca uygulanacak cezai şart tutarı her fiil için 250 YTL?den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli 250 YTL?ye tamamlanır.
Protokolün (6.3) numaralı maddesinde (6.3.22) ve (6.3.23) numaralı maddeler hariç olmak üzere belirtilen aynı fiilin/fiillerin son bir yıl içinde tekrarlandığının tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart bedeli her fiil için 500 YTL?den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli 500 YTL?ye tamamlanır.
5.2. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi uygulanır.
5.3. Bir fatura dönemi için uygulanacak cezai şartın hesaplanmasında, aynı veya ayrı her bir tespit edilen fiil/fiiller için öngörülen cezai şart tutarı toplanarak tahsil edilir.
5.4. Kurumca cezai şartların eczacıya tebliğinde, tespit edilen fiil ve cezai şart tutarı açıkça belirtilir.
5.5. Cezai şartın tutarı;eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının cezai şart tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde, genel hükümlere göre tahsil edilir.
6. CEZAİ ŞART VE SÖZLEŞMENİN FESHİ
6.1. Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir.
6.2. Eczanenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Eczanenin kapanması halinde bu durum 15 gün içinde Kuruma bildirilecektir. Kapanma tarihine kadar eczane tarafından karşılanan reçeteler ve faturaları, bu protokolün (4.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kuruma teslim edilecektir.
6.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak süreler aşağıda belirtilmiştir.
6.3.1. Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 3(üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.2. Eczanede yapılan denetimlerde, eczacı, eczane çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç, bu protokol kapsamındaki kişilere ve TEB ile ilaç hizmeti sunumuna yönelik olarak protokol imzalamış diğer kurum mensuplarına ait sağlık karneleri ve/veya sağlık raporu (aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi) bulundurulduğunun tespiti halinde eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 3(üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.3. Eczanenin Kuruma fatura ettiği reçetelerde bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine yada yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi durumunda, eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.4. Bu protokolün (3.2.10) numaralı maddesinde belirtilen hastalara ait reçetelerin karşılandığı tarihteki provizyon sistemi kayıtlarına göre ilaca ödenmesi gereken en yüksek bedelden fazla fiyat yazılarak Kuruma fatura edilmesi durumunda, ilaç bedelinin fazladan fatura edilen kısmının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde ilaç bedelinin fazladan fatura edilen kısmının 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.5. Reçetelere orijinal ambalajından kesilmiş ilaç fiyat kupürleri ve barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımlarının reçetede kupür yerine kullanılarak Kuruma fatura edilmesi durumunun ilk tespitinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde Kurumun ödediği tutarının 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.6. Kurumun web sayfasında sözleşmesinin feshedildiği duyurulan eczaneye ait ilacın/ilaçların Kurum ile sözleşmeli eczane tarafından Kuruma fatura edilmesinin bir reçetede tespit edilmesi halinde, eczacı yazılı olarak uyarılır, tespitin birden fazla reçetede yapılması halinde ilaç bedellerinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.7. Sözleşmesi olmayan eczaneye ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczane tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tekrarı halinde reçete bedelinin 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.8. Kurumun web sayfasında sözleşmesi feshedildiği duyurulan eczaneye ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczane tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde fatura edilen reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz, tekrarı halinde reçete bedelinin 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.9. Hekim numunesi olan ilaçlara ait fiyat kupürlerinin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde kupür tutarının 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1(bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.10. Eczanede yapılan incelemeler sonucunda reçete karşılığı bulunmayan ve kime ait olduğu ispatlanamayan ve en fazla 10 adet veya 10 adetten az olmakla birlikte bedeli en fazla 500 YTL olan, ilaç kupürünün veya kupürü kesilmiş ilaçların bulunması durumunda, yazılı uyarı yapılır. Belirtilen adet veya bedelin üstünde kupür veya kupürü kesilmiş ilaç tespit edilmesi halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiş ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanır ve sözleşme feshedilerek 6 ay süreyle sözleşme yapılmaz.
Bu fiilin/fiillerin tekrarı halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiş ilaç bedelinin 10 katı tutarında cezai şart uygulanır ve sözleşme feshedilerek 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
6.3.11. Eczane provizyon sistemine reçete girişinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine pahalı ilaç barkodunun okutularak ucuz olanının verilmesi, (SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Eşdeğer Ürün Grubu sütununda yer almayan ilaçlar için) ve pahalı ilaç üzerinden fatura düzenlenmesinin tespiti halinde fatura edilen bu ilaç/ilaçlara ait bedelin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde ilaç/ilaçlara ait bedelin 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.12. Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda, yanlış verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanır ve eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.13. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait fiyat kupürlerinin yer aldığı reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde kupür bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde kupür bedelinin 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.14. Bozuk, zamanı geçmiş, mağşuş veya gayri saf ilaç verilmesi durumunda, verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme fesih edilir ve 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz, tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.15. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payı tahsil etmeyen veya iade eden eczacılara, ilk tespitte tahsil edilmeyen katılım paylarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. (Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik muayene katılım payı tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (5.1) numaralı madde hükmü uygulanmaz. Provizyon sisteminde, eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarının eczane tarafından tahsil edilmediğinin tespiti halinde, bu madde hükmü uygulanır.
6.3.16. Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların kupürlerinin veya bedeli daha önce ödenmiş reçetelere ait kupürlerin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde kupür tutarlarının 10 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. (Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların dağıtım kanallarından sehven eczanelere satıldığı haller hariç.)
6.3.17. Hekim tarafından reçeteye eklenerek hastaya verilen ilaçlar hariç olmak üzere, reçeteye sonradan ilaç eklenerek Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.18. Kuruma fatura edilen reçetede yada reçete ekinde bulunması gereken belgelerde (tıbbi bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczane tarafından tahrifat yapıldığının tespiti halinde reçete bedelinin 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.19. Eczanede bulunduğu tespit edilen sağlık karnelerinin kullanılarak Kurumun zarara uğratıldığının tespiti halinde Kurumun uğradığı zararın 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak s

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI