ECZANELERİN GIDA TAKVİYELERİ VE ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDA ÜRÜNLERİ YÖNÜNDEN İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ GIDA

34.00.008506

Ankara, 09.06.2005BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Eczanelerin, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubeleri tarafından gıda takviyeleri ve özel beslenme amaçlı gıda ürünleri yönünden denetlenmek istendiği konusunda Birliğimize başvurular yapılmaktadır.
Bilindiği gibi, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun "Teftiş" başlıklı 30 uncu maddesinde; "Eczaneler, ecza depoları, ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler. Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur." denilmektedir. Aynı yasanın 31 inci maddesinde ise "Teftiş, Sağlık Müfettişleri veya Sağlık Müdürleri ve yahut Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler tarafından yapılır." denilmektedir. 6197 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanan ve 13.10.1992 gün 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 32 nci maddesinde "Eczaneler, senede en az iki defa teftiş edilirler. Teftiş, Sağlık Bakanlığı müfettişleri veya bulunamadığı yerlerde Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek Sağlık Müdürlüğünde görevli eczacı ve hekim tarafından yapılır. Sağlık Müdürlüğünde görevli eczacı yoksa, görev verilecek bir hekim ile Bölge Eczacı Odası yetkilisi veya temsilcisi tarafından teftiş yapılır." hükmü yer almaktadır.
Bunun yanı sıra 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 20 (m) maddesinde Eczacı Odaları Yönetim Kurullarının eczacılık ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile deontoloji tüzüğü hükümlerinin ve Oda ve Birlikçe alınmış mesleki kararların gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için eczacıların çalışmalarını ve işyerlerini denetleme yetkisine sahip oldukları, 02.10.1995 gün 22422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği'nin 32 ve 33 üncü maddelerinde de denetim görevinin Oda tarafından atanacak denetçi eczacılar tarafından yapılacağı belirtilmektedir.
Söz konusu yasal düzenlemeler uyarınca, eczanelerin gıda takviyeleri ve özel beslenme amaçlı gıda ürünleri yönünden İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi tarafından denetlenmesi hukuken mümkün değildir.
Konu hakkında bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
BA

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI